Alpha Blondy Brigadier Sabari Lyrics

Artist: Alpha Blondy
Publishers: ©EMI Music Publishing
Popularity : 2 users have visited this page.
Length: 8:06

sponsored links

Soufé yara magni dê
Niya sêbê man dafa
N´ko bandiya mangni fêssê fêssê
Hôronya lé gnongon têssan

Opération coup de poing
Opération coup de poing
Opération coup de poing yeh
Opération coup de poing

Néko wohouho woyo yohi
Brigadier Sabari
Néko Aïe Aïe Aïe
Brigadier Sabari
Néko koutoubou sakidi
Brigadier Sabari
Néko koutoubou sakidi
Brigadier Sabari
Néko Pati sanganan
Niyongon téné sôrôtougou
Brigand ya mangni dê de N´Téri
Hôronya lé gnongon têssan
Soufé yara mangni fêssê fêssê
Nyia sêbê man dafa

Opération coup de poing
Opération coup de poing
Opération coup de poing
Opération coup de poing

Néko wohouho woyo yoni
Brigadier Sabari
Néko Aïe Aïe Aïe
Brigadier Sabari
Néko koutoubou sakidi
Brigadier Sabari
Néko Pati sanganan
Niyongon téné sôrôtougou
The hottest lyrics from Alpha Blondy