B'avarija - Lietus Lyrics

Artist: B'avarija Lyrics
Popularity : 51 users have visited this page.
Album: Track 2 on Mylėk mane
Rate: Lietus gets avg. rating 5.5 out of 10 based on 2 ratings. Rate the song now!!!

Maniau tave pamiršiu, kaip saulæ vakar dienos

Maniau neprisiminsiu, pienës ~iedo tavo delnuos.
Galvojau keistos dienos, galvojau paskæs u~maršty,
Maniau, kad tu išeisi, kaip išëjo vasara ši.

Priedainis:
Vël á langà beld~ias lietus,
Vëjas švelniai glosto med~ius,
Klevo lapai sukas ratu,
Mano mintyse vien tik tu.

Grá~tu atgal prie jûros
Ten pat kur buvom kartu,
}uvëdrø klyksmas liûdnas
Tyliai skæsta vienatvëj krantø.
Aplink nebylios sienos
Balsø neliko mieste,
Blaškausi gatvëje vienas,
Gal ne tyèia sutiksiu tave.


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia