B'avarija Mano mylima Lyrics

Artist: B'avarija
Popularity : 7 users have visited this page.

sponsored links

Vakar tu, vakar tu tylëjai,

Buèiavai buèiavai, tikëjai,
Man vienam, man vienam save pa~adëjai.
O dabar, o dabar klajoji,
Ne~inai ko pati tu nori,
Kur eini, kur eini tikrai tu nesupranti.

Priedainis:
Mano mylima, kur skubi viena,
Mano mylima, pasiliki èia,
Mano mylima, tu ~vaig~dë viena,
Kelià rodai naktyje.


Visada visada lydëki,
Kai kada be manæs liûdëki,
Niekada tu manæs neatsi~adëki.
Ir rytoj, ir rytoj vilioki,
Ir poryt, ir poryt buèiuoki,
Tik šiandien, tik šiandien nebëki, sustoki.

Priedainis:
Mano mylima, kur skubi viena,
Mano mylima, pasiliki èia,
Mano mylima, tu ~vaig~dë viena,
Kelià rodai naktyje.
The hottest lyrics from B'avarija