Djordje Balasevic - Triput Sam Video Tita Lyrics

Artist: Djordje Balasevic Lyrics
Popularity : 40 users have visited this page.
Rate: Triput Sam Video Tita gets avg. rating 7 out of 10 based on 2 ratings. Rate the song now!!!

TRIPUT SAM VIDEO TITA

Jednom se otac moj sa posla kui vratio pre,
odenuo mi prazni~no sve i poveo me na trg.
Bio sam klinac jo{ i bilo mi je tek oko pet
al' dobro pamtim nasmejan svet i sve~an i sretan grad.

Nisam razumeo zastave, gu`vu.
Znao sam tek, ne{to je va`no
jer otac me tad prigrli sna`no,
re~e mi: "Sine, gledaj i pamti".

I ja sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita prvi put.

U {kolskim danima o njemu su nas u~ili sve
al' `ivot nam objasnio tek to kakav je ~ovek Broz.
Bio sam momak ve, kroz muziku sam tra`io re~,
pred jedan koncert prostruja vest da doi e mo`da on.

I ja sam stajao malen, s gitarom.
A predamnom sve, moje detinjstvo,
sloboda, mir, bratstvo-jedinstvo,
predamnom on, nasmejan, ve~an.

I opet sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita drugi put.

Bio je peti maj, iz Skoplja me je vodio put.
Na stanicama, du` pruge svud ti{ina i nema bol.
Bitola, Maribor, Rijeka, Nik{i, Zenica, Bor...
I svaki ~ovek i svaki dom je `alio du{om svom.

A ja sam video visoke pei,
fabrike, dim, {iroke njive,
gradove {to slobodno `ive,
decu i mir i jato ptica.

I opet sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.

Da, ja sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia