Djordje Balasevic Triput Sam Video Tita Lyrics


Popularity : 6 users have visited this page.

sponsored links

TRIPUT SAM VIDEO TITA

Jednom se otac moj sa posla kui vratio pre,
odenuo mi prazni~no sve i poveo me na trg.
Bio sam klinac jo{ i bilo mi je tek oko pet
al' dobro pamtim nasmejan svet i sve~an i sretan grad.

Nisam razumeo zastave, gu`vu.
Znao sam tek, ne{to je va`no
jer otac me tad prigrli sna`no,
re~e mi: "Sine, gledaj i pamti".

I ja sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita prvi put.

U {kolskim danima o njemu su nas u~ili sve
al' `ivot nam objasnio tek to kakav je ~ovek Broz.
Bio sam momak ve, kroz muziku sam tra`io re~,
pred jedan koncert prostruja vest da doi e mo`da on.

I ja sam stajao malen, s gitarom.
A predamnom sve, moje detinjstvo,
sloboda, mir, bratstvo-jedinstvo,
predamnom on, nasmejan, ve~an.

I opet sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita drugi put.

Bio je peti maj, iz Skoplja me je vodio put.
Na stanicama, du` pruge svud ti{ina i nema bol.
Bitola, Maribor, Rijeka, Nik{i, Zenica, Bor...
I svaki ~ovek i svaki dom je `alio du{om svom.

A ja sam video visoke pei,
fabrike, dim, {iroke njive,
gradove {to slobodno `ive,
decu i mir i jato ptica.

I opet sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.

Da, ja sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.
The hottest lyrics from