F4 - Ti I Se Cien Lyrics

Artist: F4 Lyrics
Popularity : 160 users have visited this page.
Rate: Ti I Se Cien gets avg. rating 3 out of 10 based on 2 ratings. Rate the song now!!!

lei le pu yao cien wai
pa wo wa ji lai du ke dong guai gan pu

kuan beng you you nan sei hai
leng leng te wei kuan wo te sou sin
wei ni wa ji lai
cia fei wen nuan i ce nuan tao ni siang gai ni sin

jing te gang ting rang wo lai dien man
cuo dien hue pei cing dien ming dien lai ji tai tong sin te kan jing pu
hue dao dai

kuan sin jang cai cio suan
ni wo cai ren nao sien hoa cong cou san you jing hue ti i se cien kan
lai rang diao luan te sin bing dang sia lai jong sin te hu si cien tan sen sen te man man
te beng you ce yao
we ce ni pao cing ni siang sin ni wo jue ting

fan le pu yao cien wai
pa wo cao ju lai bei ni fu tan sui pei

kuan beng you you nan sei hai
leng leng te wei kuan wo te sou sin
wei ni wa ji lai
cia fei wen nuan i ce nuan tao ni siang gai ni sin

jing te gang ting rang wo lai dien man
cuo dien hue pei cing dien ming dien lai ji tai tong sin te kan jing pu
hue dao dai

kuan sin jang cai cio suan
ni pe ku tan ya te ciao pu ju lai wo ti i se cien song ju kuan

lai rang diao luan te sin bing dang sia lai jong sin te hu si cien tan sen sen te man man
te beng you ce yao
we ce ni pao cing ni siang sin ni wo jue ting


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia