Ich Troje - Geranium Lyrics

Artist: Ich Troje Lyrics
Popularity : 68 users have visited this page.
Album: Track 10 on ad.4
Rate: Geranium gets avg. rating 4.5 out of 10 based on 4 ratings. Rate the song now!!!


Szybo
Czy pamiêtasz mnie
Czy pamiêtasz moje myœli
Tamten dzieñ ...
MroŸny dzieñ ...
W³aœnie ten ...
Gwiazdko
Co na szybie lœnisz
Dla mnie z dnia na dzieñ powstajesz
Przyniós³ ciê ...
Przywia³ mróz ...
Dla mnie - wiem ...
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Kochajmy siê ...
(Kochaj mnie ...)
Œwierszczu
Co wœród trawy grasz
Czy pamiêtasz te melodie
Któr¹ wtedy gra³
Dla mnie gra³ ...
Lepiej nie ...
Rybko
Nie zapomnij mnie
Choæ fioletem wrz¹ce s³owa
Skrad³em – teraz wiem ...
Ogarniam ...
Wiêc milczê ...
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Kochajmy siê ...


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia