Ich Troje Geranium Lyrics

Artist: Ich Troje
Popularity : 3 users have visited this page.
Album: Track 10 on ad.4

sponsored links


Szybo
Czy pamiêtasz mnie
Czy pamiêtasz moje myœli
Tamten dzieñ ...
MroŸny dzieñ ...
W³aœnie ten ...
Gwiazdko
Co na szybie lœnisz
Dla mnie z dnia na dzieñ powstajesz
Przyniós³ ciê ...
Przywia³ mróz ...
Dla mnie - wiem ...
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Kochajmy siê ...
(Kochaj mnie ...)
Œwierszczu
Co wœród trawy grasz
Czy pamiêtasz te melodie
Któr¹ wtedy gra³
Dla mnie gra³ ...
Lepiej nie ...
Rybko
Nie zapomnij mnie
Choæ fioletem wrz¹ce s³owa
Skrad³em – teraz wiem ...
Ogarniam ...
Wiêc milczê ...
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Kochajmy siê ...
The hottest lyrics from Ich Troje