Ich Troje - Mandy Lyrics

Artist: Ich Troje Lyrics
Popularity : 52 users have visited this page.
Album: Track 15 on iti cd
Rate: Mandy gets avg. rating 7.4 out of 10 based on 7 ratings. Rate the song now!!!


Chcia³bym poznaæ, ka¿dy dzieñ
¿ycie przesz³o obok mnie
czy to jest twój cieñ czy twarz, któr¹ zna³em
przep³aka³em noc, ³ez morze wyla³em
wpad³em w dzieñ kolejnych k³amstw
szczêœcie inn¹ drog¹ gna
spójrz raz w oczy jej, odnajdziesz niepamiêæ
czego pragniesz wci¹¿: by bez niej ¿yæ dla niej?
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz opuœciæ mnie mandy
gdy ca³ujesz mnie wstrzymujê oddech i dr¿ê
potrzebujê ciê dzisiaj - oh, mandy
stojê na przepaœci serc,
smutek, ¿al ci pisz¹ wiersz
z³apaæ œwiat ten w garœæ, odrzuciæ daleko
by nie móg³ skraœæ snów p³yn¹cych ³ez rzek¹
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz opuœciæ mnie mandy
gdy ca³ujesz mnie wstrzymujê oddech i dr¿ê
potrzebujê ciê dzisiaj - oh, mandy
wczoraj mia³em sen:
czas chcia³ mnie dogoniæ
p³akaæ w ulic mgle, czy wstyd do mnie dzwoni³?
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz st¹d odejœæ mandy
gdy ca³ujesz mnie wstrzymujê oddech i dr¿ê
potrzebujê ciê dzisiaj
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz st¹d odejœæ mandy
gdy ca³ujê ciê wstrzymujê oddech i dr¿ê
ja kocham!


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia