Ich Troje - Powiedz Lyrics

Artist: Ich Troje Lyrics
Popularity : 66 users have visited this page.
Album: Track 2 on ad.4
Rate: Powiedz gets avg. rating 6 out of 10 based on 4 ratings. Rate the song now!!!


Powiedz, powiedz czemu
Œwiat twój milczy ca³y blady od wzruszeñ
Niczym s³oñce zaæmione przez ksiê¿yc
Czekaj¹ce na chwile poruszeñ ?
Czemu, czemu pragniesz
Dojrzeæ w oknach œwiata czêœæ odleg³¹
Niczym drzewo wiêdn¹ce bez skargi
Czekaj¹ce na deszcze z nadziej¹!
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...
Pocze... Poczekajcie
Sen rozp³yn¹³ siê w œwitu p³omieniach
Nie chcesz chyba powróciæ jak Eos
W wiotkich jak motyl marzeniach...
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia