Ich Troje - Prawo Lyrics

Artist: Ich Troje Lyrics
Popularity : 70 users have visited this page.
Album: Track 2 on intro
Rate: Prawo gets avg. rating 5.8 out of 10 based on 4 ratings. Rate the song now!!!


naszym prawem jest byæ dzieckiem mi³oœci
powitanym tu jak najmilszy z goœci
choæ wiem, ¿e tych uczuæ nie odda mi nikt
naszym prawem jest krew pe³na ekstazy
piêknych dziewcz¹t jak i mê¿czyzn bez skazy
i koœæ cienka tak - ju¿ nie powiem ci nic
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...
naszym prawem jest radoϾ istnienia
a nie martwa cierpliwoϾ kamienia
i tak wiem, ¿e z t¹ prawd¹ nie liczy siê nikt
naszym prawem jest pozostaæ w przestrzeni
w odleg³oœci od œwiate³ i cieni
byæ tym kimœ kim ka¿dy z was - te¿ móg³by byæ
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...
ktoœ nas budzi niespokojn¹ noc¹
z chmur wyci¹ga, wolno wiedzieæ, po co?
zrozumia³em w koñcu to - ¿e prawo to s¹d
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia