Ich Troje - Tango straconych Lyrics

Artist: Ich Troje Lyrics
Popularity : 56 users have visited this page.
Album: Track 4 on Po piąte... a niech gadają
Rate: Tango Straconych gets avg. rating 5.3 out of 10 based on 3 ratings. Rate the song now!!!


Siedzê przy stole,tato
Piszê do Ciebie
Najd³u¿szy w ¿yciu list
Choæ wielu ich nie by³o
Mam prawo wiedzieæ
Czy kiedyœ powiesz mi?.
Choæ tak daleko jesteœ,
Czujê,¿e blisko
Sam dobrze wiesz,jak jest
Pora¿k¹ odejœæ jest
I zostaæ te¿
Jest wstyd
Zatañczmy jeszcze raz,
Niech bij¹ nam dzwony,
A¿ po œwit.Zatañczmy jeszcze raz
To tango straconych
Zatañczmy jeszcze raz
Niech bij¹ nam dzwony,
A¿ po œwit.
Zatañczmy jeszcze raz
To tango straconych.
Czy wiesz,¿e to szesnaœcie lat
Ju¿ minê³o,Od kiedy by³em tu.
czy wiesz,¿e nie wyla³em wtedy
Ni jednej ³zy,
A teraz przykro mi
Wybacz mi za to,ojcze
Czas goi rany,
Gdy wiecznoœæ chwilê trwa
Pora¿k¹ odejœæ jest
I zostaæ te¿
Jest wstyd.
Dawaj !!!


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia