Ich Troje Tango straconych Lyrics

Artist: Ich Troje
Popularity : 1 users have visited this page.

sponsored links


Siedzê przy stole,tato
Piszê do Ciebie
Najd³u¿szy w ¿yciu list
Choæ wielu ich nie by³o
Mam prawo wiedzieæ
Czy kiedyœ powiesz mi?.
Choæ tak daleko jesteÅ“,
Czujê,¿e blisko
Sam dobrze wiesz,jak jest
Pora¿k¹ odejÅ“æ jest
I zostaæ te¿
Jest wstyd
Zatañczmy jeszcze raz,
Niech bij¹ nam dzwony,
A¿ po Å“wit.Zatañczmy jeszcze raz
To tango straconych
Zatañczmy jeszcze raz
Niech bij¹ nam dzwony,
A¿ po Å“wit.
Zatañczmy jeszcze raz
To tango straconych.
Czy wiesz,¿e to szesnaÅ“cie lat
Ju¿ minê³o,Od kiedy by³em tu.
czy wiesz,¿e nie wyla³em wtedy
Ni jednej ³zy,
A teraz przykro mi
Wybacz mi za to,ojcze
Czas goi rany,
Gdy wiecznoÅ“æ chwilê trwa
Pora¿k¹ odejÅ“æ jest
I zostaæ te¿
Jest wstyd.
Dawaj !!!
The hottest lyrics from Ich Troje