Lady Pank - Heroina Lyrics

Artist: Lady Pank Lyrics
Popularity : 51 users have visited this page.
Album: Track 4 on Nasza reputacja
Rate : Rate the song now!!!

Urodzi³em siê na nowo
Gdy zapuka³ ktoœ do drzwi
To by³ anio³, dajê s³owo
Wczeœniej nie wiedzia³em nic
By³em gotów do podró¿y
Zakrêci³a mn¹ do cna
By³a jak pos³aniec burzy
Odmieni³a ca³y œwiat

Unoszê siê, przenoszê siê
W ramiona twe opadam
Zwyczajny dzieñ zamieniam w baœñ
I tobie siê spowiadam

Hero, heroina
Hero, heroina
Hero, heroina
Hero, heroina

Nie mówi³em tego jeszcze
Mog³em o niej tylko œniæ
By³a dla mnie jak powietrze
Dzisiaj nie zosta³o nic
Powiedz coœ na do widzenia
Nim za sob¹ zamkniesz drzwi
Nic ju¿ nie mam do stracenia
Tak siê koñcz¹ takie sny

Unoszê siê...

Hero, heroina...


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia