Heroina Lyrics

Lady Pank


album: Track 4 in album Nasza reputacja
release date: 2000-9-7
popularity : 2 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Soft Rock
length: 4:28

Cover Art

Lady Pank Nasza reputacja cover art
sponsored links

Urodzi³em siê na nowo
Gdy zapuka³ ktoœ do drzwi
To by³ anio³, dajê s³owo
Wczeœniej nie wiedzia³em nic
By³em gotów do podró¿y
Zakrêci³a mn¹ do cna
By³a jak pos³aniec burzy
Odmieni³a ca³y œwiat

Unoszê siê, przenoszê siê
W ramiona twe opadam
Zwyczajny dzieñ zamieniam w baœñ
I tobie siê spowiadam

Hero, heroina
Hero, heroina
Hero, heroina
Hero, heroina

Nie mówi³em tego jeszcze
Mog³em o niej tylko œniæ
By³a dla mnie jak powietrze
Dzisiaj nie zosta³o nic
Powiedz coœ na do widzenia
Nim za sob¹ zamkniesz drzwi
Nic ju¿ nie mam do stracenia
Tak siê koñcz¹ takie sny

Unoszê siê...

Hero, heroina...


Track Listing


CD 1
 • 1 Słońcem opętani
 • 2 Stacja - alienacja
 • 3 Jak ruchomy cel
 • 4 Heroina
 • 5 Samotne noce
 • 6 Ona
 • 7 W niewoli
 • 8 Bulanda
 • 9 Na granicy
 • 10 Twoja reputacja
 • 11 Druga strona