Lady Pank - Zostawcie Titanica Lyrics

Artist: Lady Pank Lyrics
Popularity : 54 users have visited this page.
Album: Track 9 on Mała wojna - akustycznie
Rate: Zostawcie Titanica gets avg. rating 3.8 out of 10 based on 4 ratings. Rate the song now!!!

Ja wierzê, oni tañcz¹ wci¹¿
Oni ¿yj¹ swoim ¿yciem
I dop³yn¹ tam gdzie chc¹
I wierzê w ich podwodny œwiat
A orkiestra, która gra³a
Do tej chwili gra

Piêkna aktorka
Mierzy koliê sw¹
Kelner siê potkn¹³
Pada twarz¹ w tort

Nieprawda, ¿e ju¿ nie ma ich
Oni p³yn¹, tylko wolniej
Tak jak wolno p³yn¹ sny
I nieprawda, nie znajdziecie ich
Tyle mil ju¿ przep³ynêli
Tyle przetañczyli dni

M³ody milioner
Dziœ zakocha³ siê
Bal ju¿ siê zacz¹³
Wszyscy tañcz¹ - wiêc...
Nie przerywajcie tego !

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
I oni tañcz¹ wci¹¿

Piêkna aktorka mru¿y oko i...
M³ody milioner puka do jej drzwi
Pozwólcie im œniæ !

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Niezatapialnie œni¹
Nieosi¹galnie œni¹
Nieosi¹galny, niezatapialny sen

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Niezatapialny sen...

Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia