Zostawcie Titanica Lyrics

Lady Pank


album: Track 7 in album Tacy sami
release date: 1989
popularity : 3 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Pop Rock
length: 4:48

Cover Art

Lady Pank Tacy sami cover art
sponsored links

Ja wierzê, oni tañcz¹ wci¹¿
Oni ¿yj¹ swoim ¿yciem
I dop³yn¹ tam gdzie chc¹
I wierzê w ich podwodny œwiat
A orkiestra, która gra³a
Do tej chwili gra

Piêkna aktorka
Mierzy koliê sw¹
Kelner siê potkn¹³
Pada twarz¹ w tort

Nieprawda, ¿e ju¿ nie ma ich
Oni p³yn¹, tylko wolniej
Tak jak wolno p³yn¹ sny
I nieprawda, nie znajdziecie ich
Tyle mil ju¿ przep³ynêli
Tyle przetañczyli dni

M³ody milioner
Dziœ zakocha³ siê
Bal ju¿ siê zacz¹³
Wszyscy tañcz¹ - wiêc...
Nie przerywajcie tego !

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
I oni tañcz¹ wci¹¿

Piêkna aktorka mru¿y oko i...
M³ody milioner puka do jej drzwi
Pozwólcie im œniæ !

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Niezatapialnie œni¹
Nieosi¹galnie œni¹
Nieosi¹galny, niezatapialny sen

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Niezatapialny sen...

Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !


Track Listing


12" Vinyl 1
  • 1 Tacy sami
  • 2 Oglądamy film
  • 3 John Belushi
  • 4 Mała wojna
  • 5 Giga-giganci
  • 6 To co mam
  • 7 Zostawcie Titanica
  • 8 Ratuj tylko mnie
  • 9 Martwy postój