Maanam Nocny patrol Lyrics

Artist: Maanam
Popularity : 2 users have visited this page.

sponsored links

Nocny patrol czuwa kroczy ochoczo
Zagl¹da do okien rozgl¹da siê wokó³
Wszystko w porz¹dku wiêc od pocz¹tku
Tam gdzie latarnie gdzie swiate³ blask

Oddech zmêczony tupot nerwowy
Sypie siê szk³o
Rozpaczy jêki zduszone krzyki
S¹czy siê z³o

Å’pij Å“pij spokojnie Å“pij
Oddychaj g³êboko
Œnij ró¿owo œnij

Nocny patrol czuwa wytê¿a wzrok
Szepty krzyki cienie patrol równa krok
Wszystko w porz¹dku wiêc od pocz¹tku
Tam gdzie latarnie gdzie œwiate³ blask
The hottest lyrics from Maanam