Maanam - Nocny patrol Lyrics

Artist: Maanam Lyrics
Popularity : 58 users have visited this page.
Album: Track 1 on Nocny patrol
Rate: Nocny Patrol gets avg. rating 4.5 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

Nocny patrol czuwa kroczy ochoczo
Zagl¹da do okien rozgl¹da siê wokó³
Wszystko w porz¹dku wiêc od pocz¹tku
Tam gdzie latarnie gdzie swiate³ blask

Oddech zmêczony tupot nerwowy
Sypie siê szk³o
Rozpaczy jêki zduszone krzyki
S¹czy siê z³o

Œpij œpij spokojnie œpij
Oddychaj g³êboko
Œnij ró¿owo œnij

Nocny patrol czuwa wytê¿a wzrok
Szepty krzyki cienie patrol równa krok
Wszystko w porz¹dku wiêc od pocz¹tku
Tam gdzie latarnie gdzie œwiate³ blask


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia