o.n.a. - Mimo wszystko Lyrics

Artist: o.n.a. Lyrics
Popularity : 50 users have visited this page.
Rate : Rate the song now!!!


Samotnie s³ucham swoich wspomnieñ
O tym jak zawsze bardzo chcia³am sob¹ byæ
Nie wiem czy nisko ju¿ upad³am
Zagubi³am siê, nie mogê znaleŸæ dna
A póŸniej tylko Twoje oczy
Kocha³am patrzeæ jak p³on¹ w brudn¹ noc
Myœla³am, ¿e znajdziemy spokój
Nie by³o dane nam spokojnie spleœæ swych r¹k
I mimo to, ¿e nikt mnie nie rozumie
Oddycham szybko tak
Nie bojê siê, chyba wolê dalej
Czuæ to wszystko mocniej
Bêdê ¿y³a, chocia¿ mówi¹, ¿e jest Ÿle
Bêdê ¿y³a, chocia¿ nienawidz¹ mnie
Moj¹ udrêk¹ jest czekanie
Poobgryzane z nerwów, ucieka szybko czas
Myœlê, jakoœ chyba bêdzie
W koñcu potykam siê o Twój st³umiony krzyk
I mimo to, ¿e nikt mnie nie rozumie
Oddycham szybko tak
Nie bojê siê, chyba wolê dalej
Czuæ to wszystko mocniej
Bêdê ¿y³a, chocia¿ mówi¹, ze jest Ÿle
Bêdê ¿y³a sama ale ci¹gle ja
Bêdê ¿y³a, chocia¿ nienawidz¹ mnie
Bêdê ¿y³a, w³asnie tak najtrudniej jest


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia