o.n.a. Niekochana Lyrics

Artist: o.n.a.
Popularity : 2 users have visited this page.

sponsored links


P³aczê do pustych œcian, co za wstyd...
By³am z kimœ jakiœ czas, niewa¿ne ju¿...
Czuje, ze wokó³ mnie nie kocha nikt.
Czujê, ¿e zawsze ju¿ bêdzie tak..
Tulê siê do Twych r¹k, nie czujê nic.
Bojê siê poczuæ coœ, to boli, wiem...
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
Nie mogê kochaæ, bo s³aba jestem wtedy.
Nie myœlê o sobie i zatracam siê.
Oddajœ wszystko, a nie mam nic.
Znowu nie kocha³ mnie ten obcy ktoœ.
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
MO¯E PUKASZ DO MYCH DRZWI...
POWIEDZ, CZEMU NIE S£YSZÊ NIC??
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS!!!