o.n.a. - Niekochana Lyrics

Artist: o.n.a. Lyrics
Popularity : 72 users have visited this page.
Album: Track 4 on Mrok
Rate : Rate the song now!!!


P³aczê do pustych œcian, co za wstyd...
By³am z kimœ jakiœ czas, niewa¿ne ju¿...
Czuje, ze wokó³ mnie nie kocha nikt.
Czujê, ¿e zawsze ju¿ bêdzie tak..
Tulê siê do Twych r¹k, nie czujê nic.
Bojê siê poczuæ coœ, to boli, wiem...
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
Nie mogê kochaæ, bo s³aba jestem wtedy.
Nie myœlê o sobie i zatracam siê.
Oddajœ wszystko, a nie mam nic.
Znowu nie kocha³ mnie ten obcy ktoœ.
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
MO¯E PUKASZ DO MYCH DRZWI...
POWIEDZ, CZEMU NIE S£YSZÊ NIC??
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS!!!


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia