All Phantom Planet Lyrics List

  • Big Brat
  • California
  • Lonely Day
  • Somebody's Baby