Anna Maria Jopek - Nienasycenie Lyrics

Artist: Anna Maria Jopek Lyrics
Popularity : 54 users have visited this page.
Album: Track 4 on Nienasycenie
Rate: nienasycenie gets avg. rating 5 out of 10 based on 2 ratings. Rate the song now!!!

Niestety nie dla mnie s¹ noce samotne
Ja jestem zach³anna wspólnego snu
Splotu bez tchu, dotyku stóp i czu³ych gestów

Niestety nie dla mnie s¹ myœli niewinne
Podniety mn¹ rz¹dz¹ nieskromne i z³e
Inne ni¿ te z jakich siê sk³ada wzór ascety

Nienasycenie p³onie we mnie niemym ogniem
Niestety nie dla mnie s¹ ducha zalety
Kobiety jak ja chc¹ przymierza cia³ z kimœ
Kto by mia³ œwiatowy styl
A wiêc to nie Ty

Nienasycenie do nieba str¹ca mnie
Niestety nie dla mnie s¹ chwile wytchnienia
Od zmys³ów odejdê nie znajd¹ mnie
Aniele mój, niech zgaœnie me nienasycenie


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia