The Kovenant Discography & Lyrics

Album

  • 1997 In Times Before the Light
  • 1998 Nexus Polaris
  • 1999 Animatronic
  • 2003 SETI
  • Album + Remix

  • 2002 In Times Before the Light
  • EP

  • 2003 SETI: 4 Track Club EP