Album

  • 1991 Droppin' Funky Verses
  • 1997 Pound for Pound