Artist: Grzegorz Turnau
Song Title: Cichosza
Daj mi, Panie, rozpoznanie
¯ebym wiedzia³ co jest co
Czy mam wszystko mówiæ mamie
Czy zachowaæ to i to?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Kim ja jestem, kim ach, kim?
Czy mam zostaæ leœnym drwalem
Czy z wojskami zdobyæ Rzym?

To i tu, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy ja z dobrych, czy ze z³ych?
Czy to Twoje jest rozdanie
Czy mam karty w rêkach swych?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy mam oddaæ siê na z³om,
Czy - dostawszy têgie lanie -
Jeszcze nie pchaæ siê na prom?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy szaleñstwo jest tu¿, tu¿?
Czy to Tyœ mia³ Panie w planie
¯eby nie ¿a³owaæ ró¿?

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy zaryczy ranny ³oœ?
Kiedy przyjdzie ju¿ konanie,
Czy zapali œwiat³o ktoœ?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

From http://www.lyrics007.com