Artist: Grzegorz Turnau
Song Title: Bracka
By³em w Nowym Jorku.
Tak, by³em w Nowym Jorku.
To naprawdê wielkie prze¿ycie.
Po prostu polecieæ i byæ w Nowym Jorku.
Po prostu polecieæ i byæ.

Wiêc by³em w Nowym Jorku.
Siedzia³em w Nowym Jorku.
Taki jak jestem, to by³em i siedzia³em...
A potem siê zmêczy³em.
I sta³em w Nowym Jorku.
Sta³em w Nowym Jorku i widzia³em.

Mówili mi: pojedŸ.
PojedŸ i zobacz.
Musisz tam pojechaæ i zobaczyæ.
Mówili mi: pojedŸ.
Tym bardziej, ¿e mo¿esz.
To musi byæ wspania³e: Nowy Jork.

Wiêc dobrze, powiedzia³em.
Pojadê i zobaczê.
I opowiem wam jak by³o w Nowym Jorku.
I by³em. Pojecha³em.
I by³em. I widzia³em.
I sta³em, i siedzia³em w Nowym Jorku.

A teraz mówiê: nie wiem.
Nie powiem wam, bo nie wiem.
Nie wiem jak by³o w Nowym Jorku.
Lecz mówiê wam: pojedŸcie.
Postójcie. I posiedŸcie.
Bo nie warto nie byæ w Nowym Jorku.

From http://www.lyrics007.com