Artist: Grzegorz Turnau
Song Title: Pianista i ja
Kiedy podnieœæ siê nie mo¿esz
I ogarnia ciê zw¹tpienie,
Wtedy nie p³acz, ptaku, nie p³acz.

Ponieœ g³owê w stronê nieba,
Uwierz skrzyd³om,
W³asnym skrzyd³om,
One kiedyœ ci pomog¹
Unieœæ siê nad ziemiê, wstaæ.

Lot twój bêdzie tak wysoki,
Lot twój bêdzie tak daleki,
Ile wiary i nadziei
W³asnym skrzyd³om mo¿esz daæ.

A jak bêdziesz w pierwszym locie,
Bli¿ej nieba, dalej ziemi,
Nie zapomnij tam, w przestrzeni

Nie zapomnij tam, w b³êkicie
O tym ma³ym skrawku ziemi,
Gdzie powsta³o twoje ¿ycie.

From http://www.lyrics007.com