Artist: Abba
Song Title: Pick A Bale Of Cotton
Gonna jump down
Spin around
Pick a bale of cotton
Gonna jump down
Spin around
Pick a bale a day

Gonna jump down
Spin around
Pick a bale of cotton
Gonna jump down
Spin around
Pick a bale a day

Oh, lordy
Pick a bale of cotton
Oh, lordy
Pick a bale a day
Oh, lordy
Pick a bale of cotton
Oh, lordy
Pick a bale a day

I said
Me and my buddy gonna pick a bale of cotton
Now
Me and my buddy gonna pick a bale a day
I said
Me and my buddy gonna pick a bale of cotton
Now
Me and my buddy gonna pick a bale a day

Oh, lordy
Pick a bale of cotton
Oh, lordy
Pick a bale a day
Oh, lordy
Pick a bale of cotton
Oh, lordy
Pick a bale a day

From http://www.lyrics007.com