The Radha Kṛṣṇa Temple Album Cover Art

The Radha Kṛṣṇa Temple

Tracklist


12" Vinyl 1
 • 1. Govinda
  length: 4:39
 • 2. Sri Gurvastakam
  length: 3:07
 • 3. Bhaja Bhakata / Aratrika
  length: 8:28
 • 4. Hare Kṛṣṇa Mantra
  length: 3:30
 • 5. Sri Isopanisad
 • 6. Bhaja Hure Mana
  length: 8:43
 • 7. Govinda Jaya Jaya
  length: 5:54