Who Sang Geranium? Ich Troje

Ich Troje ad.4 cover art
Release information
Release Date: 2001-5-31
Genre: Pop
Style: Europop
length: 3:51

Szybo
Czy pamiêtasz mnie
Czy pamiêtasz moje myœli
Tamten dzieñ ...
MroŸny dzieñ ...
W³aœnie ten ...
Gwiazdko
Co na szybie lœnisz
Dla mnie z dnia na dzieñ powstajesz
Przyniós³ ciê ...
Przywia³ mróz ...
Dla mnie - wiem ...
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Kochajmy siê ...
(Kochaj mnie ...)
Œwierszczu
Co wœród trawy grasz
Czy pamiêtasz te melodie
Któr¹ wtedy gra³
Dla mnie gra³ ...
Lepiej nie ...
Rybko
Nie zapomnij mnie
Choæ fioletem wrz¹ce s³owa
Skrad³em – teraz wiem ...
Ogarniam ...
Wiêc milczê ...
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Spadnijmy w dó³ – objêci wspólnie
Otuleni – liœciem geranium
Poproœmy wiatr – o ciszê zim¹
Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo
Kochajmy siê ...

Tracklist
CD 1
 • 1 Intro
 • 2 Powiedz
 • 3 Zawsze pójdę w Twoją stronę
 • 4 Razem a jednak osobno
 • 5 Lecz to nie to
 • 6 Dla Ciebie
 • 7 To tylko chwila
 • 8 Błędne wojenne rozkazy
 • 9 Po prostu
 • 10 Geranium
 • 11 Pierwsza ostatnia miłość
 • 12 Zawsze z Tobą chciałbym być (przez miesiąc)
 • 13 I stało się
 • 14 Wypijmy za to