Who Sang Mandy? Ich Troje

Release information
Release Date: 1997-9-18
Genre: Rock Pop
length: 3:01

Chcia³bym poznaæ, ka¿dy dzieñ
¿ycie przesz³o obok mnie
czy to jest twój cieñ czy twarz, któr¹ zna³em
przep³aka³em noc, ³ez morze wyla³em
wpad³em w dzieñ kolejnych k³amstw
szczêœcie inn¹ drog¹ gna
spójrz raz w oczy jej, odnajdziesz niepamiêæ
czego pragniesz wci¹¿: by bez niej ¿yæ dla niej?
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz opuœciæ mnie mandy
gdy ca³ujesz mnie wstrzymujê oddech i dr¿ê
potrzebujê ciê dzisiaj - oh, mandy
stojê na przepaœci serc,
smutek, ¿al ci pisz¹ wiersz
z³apaæ œwiat ten w garœæ, odrzuciæ daleko
by nie móg³ skraœæ snów p³yn¹cych ³ez rzek¹
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz opuœciæ mnie mandy
gdy ca³ujesz mnie wstrzymujê oddech i dr¿ê
potrzebujê ciê dzisiaj - oh, mandy
wczoraj mia³em sen:
czas chcia³ mnie dogoniæ
p³akaæ w ulic mgle, czy wstyd do mnie dzwoni³?
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz st¹d odejœæ mandy
gdy ca³ujesz mnie wstrzymujê oddech i dr¿ê
potrzebujê ciê dzisiaj
oh, mandy - czemu da³aœ mi nie bior¹c w zamian
wiesz, ¿e musisz st¹d odejœæ mandy
gdy ca³ujê ciê wstrzymujê oddech i dr¿ê
ja kocham!

Tracklist
CD 1
 • 1 Drzwi
 • 2 Loop
 • 3 Lustro
 • 4 Spowiedź
 • 5 Les
 • 6 S.O.S.
 • 7 Gwiezdna noc
 • 8 Mlłość i zdrada (Tango)
 • 9 Sam
 • 10 Koniec
 • 11 Mnie to wali
 • 12 Jastrzębia profil
 • 13 Wznieś mnie
 • 14 Dąbrowa
 • 15 Mandy