Who Sang Powiedz? Ich Troje

Ich Troje ad.4 cover art
Release information
Release Date: 2001-5-31
Genre: Pop
Style: Europop
length: 4:09

Powiedz, powiedz czemu
Œwiat twój milczy ca³y blady od wzruszeñ
Niczym s³oñce zaæmione przez ksiê¿yc
Czekaj¹ce na chwile poruszeñ ?
Czemu, czemu pragniesz
Dojrzeæ w oknach œwiata czêœæ odleg³¹
Niczym drzewo wiêdn¹ce bez skargi
Czekaj¹ce na deszcze z nadziej¹!
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...
Pocze... Poczekajcie
Sen rozp³yn¹³ siê w œwitu p³omieniach
Nie chcesz chyba powróciæ jak Eos
W wiotkich jak motyl marzeniach...
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...
Wstañ, powiedz nie jestem sam
I nigdy wiêcej ju¿ nikt nie powie
Sêpie mi³oœci, nie kochasz
Ja, jestem pani¹ mych snów
Moich marzeñ i lêków
Moich straconych dni
Moich ³ez wylanych - ³ez...

Tracklist
CD 1
 • 1 Intro
 • 2 Powiedz
 • 3 Zawsze pójdę w Twoją stronę
 • 4 Razem a jednak osobno
 • 5 Lecz to nie to
 • 6 Dla Ciebie
 • 7 To tylko chwila
 • 8 Błędne wojenne rozkazy
 • 9 Po prostu
 • 10 Geranium
 • 11 Pierwsza ostatnia miłość
 • 12 Zawsze z Tobą chciałbym być (przez miesiąc)
 • 13 I stało się
 • 14 Wypijmy za to