Who Sang Prawo? Ich Troje

Ich Troje intro cover art
Release information
Release Date: 1996-9-6
Genre: Rock Pop
length: 4:22

naszym prawem jest byæ dzieckiem mi³oœci
powitanym tu jak najmilszy z goœci
choæ wiem, ¿e tych uczuæ nie odda mi nikt
naszym prawem jest krew pe³na ekstazy
piêknych dziewcz¹t jak i mê¿czyzn bez skazy
i koœæ cienka tak - ju¿ nie powiem ci nic
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...
naszym prawem jest radoϾ istnienia
a nie martwa cierpliwoϾ kamienia
i tak wiem, ¿e z t¹ prawd¹ nie liczy siê nikt
naszym prawem jest pozostaæ w przestrzeni
w odleg³oœci od œwiate³ i cieni
byæ tym kimœ kim ka¿dy z was - te¿ móg³by byæ
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...
ktoœ nas budzi niespokojn¹ noc¹
z chmur wyci¹ga, wolno wiedzieæ, po co?
zrozumia³em w koñcu to - ¿e prawo to s¹d
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...
pos³uchajcie nas i was nienarodzonych
dot¹d cichych dot¹d zawsze bez obrony
chcemy bowiem przemówiæ nareszcie
bez zapa³u ku nam siê nie spieszcie - to prawo...

Tracklist
CD 1
 • 1 Intro
 • 2 Prawo
 • 3 Walizka
 • 4 Spadam
 • 5 Lek
 • 6 Gwałt
 • 7 Czas
 • 8 Bezdomni
 • 9 Szarość dnia
 • 10 Kot
 • 11 Obcy
 • 12 Mrok
 • 13 Niecierpliwi myśliwi
 • 14 Cień
 • 15 Ci wielcy
 • 16 C.d.n.
 • 17 Jeanny