De frou oan it finster Lyrics - Nynke Laverman

Nynke Laverman Sielesâlt cover art
Release information
Release Date: 2004
length: 3:47
Nea giet de poarte iepen. Te heech foar har it finster
Om mear te sjen fan d´ ierde as in fiere dize:
It wetter, yn blauwe bôgen, omearmet it bosk en glinstert
Mei reeën dy´t rank en fûgels dy´t read út grien ferrize.
Fan it libben kin sy neat beskriuwe,
Mar moai moat it wêze, want fjoerich baarnt der in begearen;
In langstme om earmen te fielen en lippen te priuwen.
Har tútsjen fynt neat as d´eigen skouder: rûn en koel en tear...

Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
CD 1
  • 1 De iensumen
  • 2 De frou oan it finster
  • 3 Vida triste
  • 4 Der wie ris
  • 5 De ûntdekker
  • 6 Angústia
  • 7 Foar de fiere prins
  • 8 O enjeitado