Heechspanning Lyrics - Nynke Laverman

Release information
Release Date: 2009-3-14
length: 5:13

Al wiken ûnderweis
Beweech ik my fierder fan dy ôf
Rek ik ús leafde út
Al wiken ûnderweis
Fier ik de spanning fierder op
Rek ik ús leafde út

Do hingest my al dagen om it hert
Al dagen leist my dwersoer yn it liif
De gieren skriuwe tekens yn ’e loft
En ik moat witte
Oft it der noch is
Do hingest my al dagen om it hert
Flústerest my riedsels yn it hier
Skriuwst mei swarte wjukken
Tekens yn ’e loft
En ik moat witte
Oft it der noch is

Al wiken ûnderweis
Beweech ik my fierder fan dy ôf
Rek ik ús leafde út
Al wiken ûnderweis
Fier ik de spanning fierder op
Rek ik ús leafde út

Do hingest my al dagen om it hert
Al dagen leist my dwersoer yn it liif
De gieren skriuwe tekens yn ’e loft
En ik moat witte
Oft it der noch is
Do hingest my al dagen om it hert
Flústerest my riedsels yn it hier
Skriuwst mei swarte wjukken
Tekens yn ’e loft
En ik moat witte

Binne wy deselde
No’t de rûning fan de ierde
ús it sicht benimt
Op wa’t wy tegearre wiene

Al wiken ûnderweis
Mar hjoed
Sille wy ús nammen sizze
Sil ik witte
Oft it der noch is


Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
CD 1
 • 1 De ûntdekker
 • 2 Net fertelle
 • 3 Heechspanning
 • 4 Dream
 • 5 Snie yn augustus
 • 6 De toek-toek tuorren
 • 7 Steltrinners
 • 8 It sielewyfke
 • 9 Gjin misferstân
 • 10 As de fisken
 • 11 Narantuya
 • 12 Lit my rinne