Man op it sân Lyrics - Nynke Laverman

Release information
Release Date: 2006-5-13
length: 3:21

Man op it sân
Wêr komsto wei
Doe’t fan ’e jûn de rein foel
Kaamsto út de klaai

Bisto fan wetter
Nee, net fan wetter
Bisto fan ierde
Nee, net fan ierde
Wat soesto wêze wolle
Frij as in flinter

Man op it sân
Wa makke dy
Doe’t fan ’e jûn de rein foel
Stiest hjir foar my

No datsto gien bist
Sjoch ik gjin blommen
Hear ik gjin fûgel sjongen
Myn hert is ferklomme

Man op it sân
Wêr komsto wei
Doe’t fan ’e jûn de rein foel
Kaamsto út de klaai

Man op it sân
Wa makke dy
Doe’t fan ’e jûn de rein foel
Stiest hjir foar my


Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
CD 1
 • 1 Gjin begjin
 • 2 Riedsel
 • 3 Man op it sân
 • 4 De wite moarne
 • 5 Myn blauwe bruja
 • 6 Praat fan de wyn
 • 7 Salang
 • 8 Fan dy langstme
 • 9 Leafdesbang
 • 10 Oant de diggels
 • 11 Weefsel
 • 12 Por mi pasión
 • 13 Syn brief
 • 14 Swarte ierde
 • 15 Kear
 • 16 De frou fan mais
 • 17 Bonustrack: Hambre del alma