Snie yn augustus Lyrics - Nynke Laverman

Release information
Release Date: 2009-3-14
length: 4:50

Hiesto it tocht
Doe't alle oaren
Mei wetter goaiden
En wy te wiet en
Te wurch om ús
Fjurke noch
Geande ús
Fuotten ferdraaiden
En elk
In eigen wei
Hiesto it tocht

Hiesto it tocht
Doe't ik klokken
Ferstoppe om
Oeren dagen in
Libben te sparjen
Dat letter miskien
Dat wisten je net
Doe't it snijde
Yn desimber
Lykas oare jierren
En de kjeld
In âld ferhaal
Hiesto it tocht

Snie yn augustus
Dizze leafde
Snie yn augustus
It kin eins net
En dochs

Hiesto it tocht
Doe't der oeral
Apen en bearen
Grutte beswieren
En de mienings
Ferdield
Doe't wy mei
Doarren sloegen
Om hiel dúdlike
Punten
Dy't dochs wer
Komma's
En al gau
In nije doar
Hiesto it tocht

Snie yn augustus
Dizze leafde
Snie yn augustus
It kin eins net
En dochs

Mar dat it eins net kin
En dat it dochs
Geloksbeestjes yn
Lúsjefersdoaskes
Sjogge je eins nea
En dochs


Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
CD 1
 • 1 De ûntdekker
 • 2 Net fertelle
 • 3 Heechspanning
 • 4 Dream
 • 5 Snie yn augustus
 • 6 De toek-toek tuorren
 • 7 Steltrinners
 • 8 It sielewyfke
 • 9 Gjin misferstân
 • 10 As de fisken
 • 11 Narantuya
 • 12 Lit my rinne