Who Sang Govinda? The Radha Kṛṣṇa Temple

Release information
length: 5:36
composer: [traditional]
lyricist: [traditional]
arranger: Mukunda Goswami
Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Venum kvanantam aravinda-dalayataksam
Barhavatamsam asitambuda-sundarangam
Kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham
Govindam adi-purusam tam aham bhajami
Angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
Pasyanti panti kalyanti ciram jaganti
Ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Tracklist
  • 1 Govinda
  • 2 Sri Gurvastakam
  • 3 Bhaja Bhakata and Arati
  • 4 Hare Krishna Mantra
  • 5 Sri Isopanisad
  • 6 Bhajahu Re Mana
  • 7 Govinda Jaya Jaya