Who Sang Sri Gurvastakam? The Radha Kṛṣṇa Temple

Release information
length: 3:23
Samsara davanala lidha loka
Tranaya karunya ghanaghanatvam
Praptasya kalyana gunarnavasya
Vande guroh sri caranaravindam
Mahaprabhoh kirtana nrtya gita
Vaditramadyan manaso rasena
Romanca kampasrutarangabhajo
Vande guroh sri caranaravindam

Samsara davanala lidha loka
Tranaya karunya ghanaghanatvam
Praptasya kalyana gunarnavasya
Vande guroh sri caranaravindam
Sri radhika madhavayor apara
Madhurya lila guna rupa namnam
Pratiksana svadana lolupasya
Vande guroh sri caranaravindam

Samsara davanala lidha loka
Tranaya karunya ghanaghanatvam
Praptasya kalyana gunarnavasya
Vande guroh sri caranaravindam
Yasya prasadad bhagavat prasado
Yasyaprasadanna gatih kuto 'pi
Dhyayam stuvams tasya yasas tri sandhyam
Vande guroh sri caranaravindam

Samsara davanala lidha loka
Tranaya karunya ghanaghanatvam
Praptasya kalyana gunarnavasya
Vande guroh sri caranaravindam

Vande guroh sri caranaravindam

Tracklist
  • 1 Govinda
  • 2 Sri Gurvastakam
  • 3 Bhaja Bhakata and Arati
  • 4 Hare Krishna Mantra
  • 5 Sri Isopanisad
  • 6 Bhajahu Re Mana
  • 7 Govinda Jaya Jaya