Who Sang Sri Isopanisad? The Radha Kṛṣṇa Temple

Release information
length: 4:11
Om purnam adah purnam idam
Purnat purnam udacyate
Purnasya purnam adaya
Purnam evavasisyate
Isavasyam idam sarvam
Yat kinca jagatyam jagat
Tena tyaktena bhunjitha
Ma grdhah kasya svid dhanam
Kurvann eveha karmani
Jijivisec chatam samah
Evam tvayi nanytheto 'sti
Na karma lipyate nare

Asurya nama te loka
Andhena tamasavrtah
Tams te pretyabhigacchanti
Ye ke catma-hano janah

Tracklist
  • 1 Govinda
  • 2 Sri Gurvastakam
  • 3 Bhaja Bhakata and Arati
  • 4 Hare Krishna Mantra
  • 5 Sri Isopanisad
  • 6 Bhajahu Re Mana
  • 7 Govinda Jaya Jaya