Who Sang Do? Twarres

Twarres Stream cover art
Release information
Release Date: 2001
Genre: Pop
Style: Europop/Vocal/Ballad
length: 3:30
producer: Peter van Asten
mixer: Peter van Asten and Patrick Mühren
engineer: Patrick Mühren
guitar: Bert Meulendijk
keyboard: Edwin Schimscheimer
percussion: Eddie Conard
strings: Sarah Koch, Roderick Krauss, Koen Schouten, Marianne van den Heuvel, Derk Lottman, Arno Vrijens and Herman van Haaren
drums (drum set): Hans Eijkenaar
additional guitar: Mirjam Timmer
instrument: Giovanni Caminita, Ellis Olah-Moorman and Christiaan van Hemert
composer: Mirjam Timmer
lyricist: Mirjam Timmer

Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Ik kin net fjochtsje
Ik ha gjin swurd.

Chorus
En do witst wat ik ha wol
Wêrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

Doe't ik dy sei ik hâld fan dy
Wêrom seidest neat werom
Do hâldst fan ien ding
Wat út in fles

Chorus

Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Do hâldst fan ien ding
Wat út in fles.

Chorus

Tracklist
CD 1
 • 1 Standing Still
 • 2 Your Decisions
 • 3 Do
 • 4 This Is How It Is
 • 5 Mr. Man
 • 6 She Couldn't Laugh
 • 7 We're Alone
 • 8 Why
 • 9 Wêr bisto
 • 10 Children
 • 11 Stream