Who Sang Sameach? Yaakov Shwekey

Release information
length: 6:50
Sameah Tesamah Reim Auvim, Kesamehaha Yetsireha beGan Eden miKedem

Tracklist
 • 1 Hu Yiftach
 • 2 Veha'arev
 • 3 Ben Bag Bag
 • 4 Sameach
 • 5 Yedid
 • 6 B'shoh
 • 7 Omar
 • 8 Shema
 • 9 Ata Shomer
 • 10 Im Eshkocheich
 • 11 Yiree